27 augustus 2020blog

Ik loop,
maar loop verloren.
Zoveel paden, zoveel lagen.
Waarheen moet ik gaan?
Ik zie, hoor, ik voel, droom.
Waar bevind ik mij?
En wie is dat ‘ik’ dat ik ben,
of toch zeker lijk te zijn?
Ik dacht dat ik wel wist hoe het zat,
en net toen ik dat dacht,
wist ik opeens helemaal niets zo zeker meer.
Ik ben niet dit,
ik ben alleen hierin gevangen.
Ik ben niet mijn huid en niet mijn haar,
mijn ik is geen materie.
Ik ben het dimensieloze Zelf,
vrij en voorbij de grenzen van tijd en ruimte.

Rosalie Heefer

Het land Dimensionality

Tjemig ja, in het land dimensionality is het gemakkelijk verdwalen. Om door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer te zien. Of, beter gezegd, door alle dimensies heen jezelf niet meer te zien. Niet meer te weten wat dat ‘zelf’ binnen het geheel nou eigenlijk is en hoe het één zich tot het ander verhoudt. Het land dimensionality oftewel het land van multidimensionaliteit is het best te vergelijken met een erg groot, duizelingwekkend en complex doolhof met allerlei ingangen en slechts één enkele kern, de bron van alles, het Al. Een enigszins geruststellende gedachte wellicht is, dat uiteindelijk waar je je ook bevindt en hoe lang je er ook over doet, alle wegen in het land van dimensionality wel in die kern uitkomen, ooit! Vertrouwen is de sleutel.

Een stukje theorie en achtergrond is misschien wel op zijn plaats als we spreken over dimensionality. Want voor wie dit nog niet wist, je bevindt je in een multidimensionaal spectrum en jij bent een multidimensionaal wezen. Wat houdt dit nou precies in? Dit houdt in, dat wat jij op dit moment waarneemt een gebeurtenis is in de zogenoemde 3D dimensie oftwel de derde dimensie. De derde dimensie is de dimensie waar we qua bewustzijnsniveau als mensheid op dit moment nog voor een groot deel in leven en waarnemen. Vanuit die derde dimensie bewegen we ons nu echter met rasse schreden, ieder in een eigen tempo, voort richting de vierde dimensie en soms ook al richting vijfde dimensie. Dit heeft allemaal te maken met het steeds ruimer worden van ons bewustzijn. Hoe ruimer het bewustzijn, hoe verder we ontwikkelen in de dimensies die we kunnen waarnemen en ervaren. Nu weer even terug, want een derde dimensie veronderstelt ten slotte ook een tweede en eerste dimensie en dat veronderstelt in de oorsprong een punt van dimensieloosheid. Oké, dit wordt een hele uiteenzetting en doet ook een behoorlijk beroep op je vermogen abstracte informatie op te nemen en te verwerken, dus bare with us, lees de tekst gerust meerdere malen en bij vragen, stel ze ons, want daar leren wij ook weer van 🙂

Komt ie:

“ Om uit de dimensieloosheid te komen en zich te manifesteren heeft een kracht een uitgangspunt nodig: Dit punt heeft geen dimensies, het is nog niet uit de eenheid gekomen, maar is nodig voor het manifesteren. Aangezien het punt uit een enkele factor bestaat, heeft het het getal van de eenheid, het getal één.”
bron: Inwijding van Elisabeth Haich

Eerste dimensie

De eerste dimensie is kort gesteld het rijk van de aarde en de pure mineralen als houders van bewustzijn. In onze gangbare termen noemen we dit alles wat ‘levenloos’ is. In deze dimensie bestaat immers nog geen bewustzijn. De eerste dimensie is de plek waar voor het allereerst een kracht verschijnt vanuit een staat van dimensieloosheid, die het dimensieloze punt in beweging brengt en waaruit zodoende een lijn ontstaat. Denk hierbij aan een zaadje dat in zijn kern een kracht meedraagt (de punt) en dat die kracht vrijkomt bij het ontkiemen van het zaadje (de lijn). De eerste dimensie – lengte- is daarmee geboren.

Tweede dimensie

In de tweede dimensie ontwikkelt bewustzijn zich op het meest eenvoudige, elementaire niveau. Het bewustzijn ervaart zichzelf als alles wat er is en kan niet verder reiken dan dat. Het is nog onbewust van zichzelf, van de geest en de ziel. De tweede dimensie is het rijk van de planten. Stel je voor: de lijn uit de eerste dimensie bestaat uit een reeks punten, waaruit in de tweede dimensie nieuwe lijnen ontstaan. Het totaal van deze lijnen vormt dan een vlak, een vierkant. Dus, met andere woorden, het zaadje (de punt) is ontkiemt en het steeltje (de lijn) komt boven de grond uit en vormt het begin van wat blaadjes worden (het vlak). De tweede dimensie – breedte – is geboren.

Derde dimensie

Hierna volgt de derde dimensie, de dimensie van de mens in een fysieke, tastbare wereld die we ervaren en waarnemen met onze vijf zintuigen. In deze derde dimensie zitten we als het ware ‘gevangen’ binnen de wetten van lineaire tijd en ruimte. Dit houdt in dat wij het leven beleven vanuit ons fysieke lichaam (ruimte) vanaf de aarde (eveneens ruimte) en dit doorleven vanaf punt A naar B, naar C enzovoorts totdat we uiteindelijk punt Z bereiken (lineaire tijdsverloop). Het vlak/vierkant uit de tweede dimensie bestaat uit vier punten en deze treden in de derde dimensie allemaal naar buiten. Uit het vlak ontstaat dan een nieuwe vorm: een kubus. De grondvorm van materie is dus de kubus. Stel je maar weer het opkomende steeltje (de lijn) voor met de beginnende blaadjes (het vlak). De blaadjes groeien verder uit en het geheel vormt een plantje (de kubus). De derde dimensie is daarmee geboren: de hoogte.

Doordat we nu in de derde dimensie in staat zijn zowel lengte als breedte als hoogte met elkaar te combineren, ervaren we perspectief en diepte. Dit is hoe wij doorgaans het leven zien en ervaren. Er is echter meer mogelijk en daarvoor is een verdere groei van het bewustzijn en het ontwikkelen van andere, nog latente zintuigen zoals het welbekende zesde zintuig, noodzakelijk.

Vierde dimensie

Zodra we onszelf los gaan maken van de beperkende wetten van tijd en ruimte en ontdekken dat we hier bewust doorheen kunnen prikken, dan komen langs de vierde dimensie. Onbewust beweeg je hier al regelmatig doorheen tijdens je droomreizen. In de vierde dimensie verdiept en verruimd het bewustzijn zich steeds verder. De vierde dimensie kan eigenlijk het beste gezien worden als een overgangsfase naar de vijfde dimensie. In de vierde dimensie wordt het begrip ‘tijd’ een steeds beperkter begrip voor je, het verliest aan zeggingskracht. Je ontdekt dat tijd relatief is en dat je zelf invloed hebt op je ervaringen. Ervaar maar eens het verschil in tijdsbeleving tussen een uur op je telefoon of tablet zitten kijken of een uur in de buitenlucht wandelen en wat dat vervolgens beide met je doet. In de vierde dimensie ben je je meer en meer bewust van jezelf, van je leven, je keuzes en de gevolgen die daarmee gepaard gaan. Het openen van je hart en leven vanuit liefde staat steeds meer centraal en vergeving wordt een kerntaak voor je. Je ervaart nog altijd de tegenstellingen van de dualiteit en je weet nu dat het aan jou is daar doorheen te werken door aan jezelf te werken en je bewustzijn nog verder te verruimen. Je neemt verantwoordelijkheid voor je gedachten en gedrag en je begrijpt steeds beter dat alles wat je ziet en ervaart niets anders is dan een reflectie van je zelf en jouw (ziels)pad is. Je weet vanuit een innerlijk weten dat uiteindelijk iedereen met elkaar verbonden is en dat alles één is.

De kubusvorm ( uit de derde dimensie krijgt in de vierde dimensie als het ware een nieuwe vorm in zich, die bestaat uit driehoeken. En hoewel nog steeds verbonden met het geheel, is deze nieuwe vorm geheel anders dan de kubus en kan zich onafhankelijk van de kubus verplaatsen. We noemen deze vorm een tetraëder (zie figuur 1) en dit is de belichaming van harmonie en evenwicht. Wat ik me hierbij voorstel (en deze voorstelling kan voor iemand anders heel goed anders zijn) is dat het plantje (de kubus) uit de derde dimensie in zichzelf weer vruchtbare zaadjes (de driehoeken oftewel een tetraëder) vormt. Het is misschien wel veel te abstract en daardoor moeilijk je dit voor te stellen, dus breek je hoofd er niet teveel over, omdat we deze vorm vanuit een driedimensionaal perspectief eigenlijk onmogelijk kunnen waarnemen. We kunnen het alleen plat maken en er op die wijze ons een idee bij proberen te vormen. Soms vang je er misschien een glimp van op tijdens meditatie, yoga of een diepe droom. Je kunt dan ervaren dat je even loskomt van je lichaam, alsof je uitzoomt op jezelf en jezelf vanaf een afstandje aanschouwt. Het bewustzijn is dan nog steeds hetzelfde, maar de identificatie met het lichaam komt dan even los.

Figuur 1: tetraëder binnen kubus

Vijfde dimensie

Uiteindelijk komen we qua bewustzijnsniveau aan in de vijfde dimensie en bereiken we een punt van meesterschap over ons ‘zelf’. Om in de vijfde dimensie te geraken en daar te kunnen blijven, is het nodig om al je mentale en emotionele bagage definitief los en achter je te laten. In deze dimensie is geen plek meer voor angst, lijden, boosheid, vijandigheid, schuldgevoelens of afgescheidenheid. Het meesterschap over jezelf en je gedachten is, kortom, noodzakelijk om de figuurlijke deur tot de vijfde dimensie te openen. Om er te blijven is volledige overgave en vertrouwen noodzakelijk. Het hart voert hier de regie, niet langer het hoofd. Voorwaardelijk veranderd in onvoorwaardelijk. Je bent je bewust van je intenties en kent de kracht ervan. Voor antwoorden zoek je niet langer meer buiten jezelf, omdat je weet dat je zelf alle antwoorden in je draagt. Afstand en ruimte vallen volledig weg en alles is een. Mocht je toch onverhoopt verleid worden tot ‘lagere’ gedachten of emoties, dan verlaagt daarmee de frequentie van je bewustzijn dusdanig dat je (tijdelijk) terugvalt richting de vierde dimensie. De vijfde dimensie omvat een als het ware een oneindige veelvoud aan tetraëders (vruchtbare zaadjes) uit de vierde dimensie die zich onafhankelijk bewegen en ook nog eens gespiegeld aanwezig zijn binnen de kubusvorm (het plantje) waarmee zij verbonden zijn. Zij belichamen als oneindig geheel de terugkeer naar de oorsprong, de eenheid en de goddelijkheid. Figuur 2 hieronder laat je een globale indruk zien van de platgeslagen vorm hiervan. Kijk maar eens of je hierin iets herkent.

Figuur 2: voorbeeld vijfde dimensie geometrie

Nogmaals, het is complexe materie en we tippen hier slechts een topje aan. Bovendien kan ons voorstellingsvermogen of ons begrip afwijken van dat van anderen. Toch willen we onze inzichten en informatie graag met je delen, zodat je zelf op verder onderzoek uit kunt gaan als je door dit blog geprikkeld of geïnspireerd wordt. Ook vinden we het belangrijk te benadrukken dat zowel de derde, vierde als vijfde dimensie allemaal in menselijke vorm op dit moment te bereiken zijn en velen van ons, misschien jij ook, hebben dat al mogen ervaren voor kortere of langere duur. Samengevat richt de derde dimensie zich op het fysieke aspect, de vierde dimensie op het emotionele aspect en de vijfde dimensie zich op het spirituele aspect. Deze kunnen heel goed korte of langere tijd naast elkaar bestaan, waarbij je afwisselend met je bewustzijn en energie in de vierde of vijfde dimensie verkeert. Hoe meer mensen het vijfde niveau bereiken, hoe gemakkelijker wordt er als collectief te blijven.

Nu zijn er vele dimensies meer dan vijf, misschien wel oneindig veel, toch laten we het voor nu hier bij. Dit is voor nu voldoende en ook voor mij als schrijver van deze tekst het uiterst haalbare op het punt waar ik zelf ben in mijn (spirituele) ontwikkeling.  Voor wie graag meer wil weten over de dimensies en de heilige geometrie is het boek Inwijding van Elisabeth Haich een inspirerende en uitdagende aanrader. We sluiten daarom dit stuk af met nog een citaat uit het boek ter overdenking:

“Zolang de mens zich met zijn stoffelijk lichaam identificeert, is hij als een ondoorzichtige kubus, die alleen maar de eigenschappen van de materie toont, en het goddelijk –scheppende in het geopenbaarde, in een latente toestand, verdringt en zelfs niet toelaat te vermoeden, dat in hem de totaal verschillende tetraëder – het goddelijk Zelf – huist. De mens die echter zijn lichaam alleen maar gebruikt om het goddelijke te openbaren en die in zijn gedachten, woorden en daden het goddelijkscheppende manifesteert, en de hoedanigheden van zijn lichamelijk bestaan – zijn persoon – daarentegen in het ongeopenbaarde laat, is een bewerkte kubus, wiens hoeken naar buiten gekeerd en wiens inhoud naar buiten gestulpt is, en op deze wijze zijn innerlijke driehoeken – die tegelijkertijd ook driehoeken van de goddelijke tetraëder zijn – toont.”

Affirmatie

Affirmatie bij dimensionality (opent het kruinchakra, de brug naar eenheid en gelukzaligheid):
Ik ben het dimensieloze Zelf, vrij en voorbij de grenzen van tijd en ruimte. Overvloed en eenheid is overal in en om me heen en alles wat ik nodig heb stroomt naar me toe precies wanneer het nodig is

“You are Multi-dimensional creators; and as you think, as you feel, and as you believe, so you experience the creation of the physical reality around you, always! No exceptions.”
Bron: Bashar

Het onderdeel van de Runen en hun boodschap delen we in een volgend blogbericht met je. We hebben er voor gekozen dit voor deze ene keer los te koppelen, omdat we inschatten dat de tekst en inhoud van dimensionality al uitdagend genoeg is en voldoende stof tot contemplatie biedt!

Meer informatie over dimensionality

Er is op internet heel veel informatie te vinden over dimensies, de heilige geometrie en alles wat ermee te maken heeft. Niet alles is makkelijk leesbaar en het ene resoneert wel of juist helemaal niet. Ga daarom vooral zelf op onderzoek uit en voel wat jou aanspreekt en waar je wat mee kan. Hieronder voegen we alvast een aantal linkjes voor je toe waar je meer informatie over het onderwerp dimensionality kan vinden:

https://www.spiritincoaching.nl/2019/12/het-aquariustijdperk-en-de-vijfde-dimensie-het-bouwen-van-de-brug/

https://www.nieuwetijdskind.com/contact-maken-met-de-9-menselijke-dimensies/

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/spiritueel/140628-wanneer-gaan-we-naar-de-vijfde-dimensie-spiritueel-reizen.html

https://www.nieuwetijdskind.com/overgang-derde-naar-vijfde-dimensie-wat-betekent-dit-voor-jou/

Verder nog twee linkjes naar twee films op YouTube: What is reality en Hacking reality, beide van Quantum Gravity Research. Deze linkjes hebben we al eens in een eerder blogbericht gedeeld, maar het is op deze blog zo treffend van toepassing dat we het graag nog eens onder je aandacht brengen. Deze films leggen je op een zo laagdrempelig mogelijke manier uit wat dimensionality is en wat het inhoudt. Bovendien zit er een dosis humor is en dat is altijd fijn als het over zulke breinbrekende materie gaat, dat houdt het luchtig en aardend 😉

https://www.youtube.com/watch?v=w0ztlIAYTCU&list=PLbucD1CGmzxfLff1h3YDp3e9GOSuDE2hu&index=15&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=vJi3_znm7ZE&list=PLbucD1CGmzxfLff1h3YDp3e9GOSuDE2hu&index=14&t=0s

Heb je vragen naar aanleiding van dit blog en/of de video’s, of wil je een eigen ervaring of inzicht met ons delen dan horen/lezen we heel graag van je! Door te delen komen we samen verder en dat is fijn. Voel je dus warm welkom en uitgenodigd. We zitten er ook over te denken om bijvoorbeeld eens een bijeenkomst te organiseren, online dan wel in real life, net wat mogelijk is. Om samen met jullie, die daar interesse in hebben, eens wat dieper in te gaan om de diverse ity’s, wat deze voor ons betekenen en wat we er voor inzichten voor onszelf uit kunnen halen. Wat vinden jullie hiervan? Is hier interesse in en animo voor? Laat het ons weten via een bericht hieronder, via onze social media of een persoonlijk berichtje naar één van ons rosalie@ziecoaching.nl en mail@leonieverbrugge.com

Dankjewel!

Veel liefs,
Rosalie en Leonie

——————————————————————————————————————

Spelen met de ity’s is een samenwerkingsverband van Rosalie Heefer en Leonie Verbrugge

Illustratie:           Leonie Verbrugge
Tekst:                   Rosalie Heefer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *