ZIEcoaching gevestigd op de Brabanthoeven 123, 5244HL in Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Rosalie Heefer – ZIEcoaching
website: https://ziecoaching.nl
adres: Brabanthoeven 123 5244HL Rosmalen
telefoon: 06 28 10 25 24
e-mail: rosalie@ziecoaching.nl

ZIEcoaching acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houd ik me aan de per 25 mei 2018 in werking getrede Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ZIEcoaching is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Ik ben me bewust van het belang van privacy en je mag er daarom op vertrouwen dat ik je gegevens te allen tijde vertrouwelijk zal behandelen. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten die ik met mijn coachpraktijk ZIEcoaching aanbied. Wel dien je je ervan bewust te zijn dat ZIEcoaching niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

ZIEcoaching respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik met ZIEcoaching verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 maart 2019.

 

Gebruik van persoonsgegevens die wij verzamelen

Door het gebruiken van deze website laat je bepaalde gegevens bij ZIEcoaching achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ZIEcoaching wordt verstrekt om te verwerken. Hoewel je de website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of werknemer gebruiken.

Contactformulier

Als je een contactformulier op deze website invult, of me een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je verstrekt bewaard zolang als naar de aard van de vraag of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
ZIEcoaching verzamelt:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

ZIEcoaching kan per mail contact met je opnemen voor informatieve en/of commerciële doeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via rosalie@ziecoaching.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ZIEcoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw vraag
– Verzenden van mijn periodieke mailing om je op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ZIEcoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende  persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam,  Adresgegevens en E-mailadres
– Bewaartermijn: 2 jaar

Nieuwsbrief

ZIEcoaching brengt zo nu en dan een informatieve nieuwsbrief uit. Mocht je geen interesse hebben in deze nieuwsbrief dan kun je je te allen tijde hiervoor afmelden door een mail te sturen aan mij via rosalie@ziecoaching.nl

Geautomatiseerde besluitvorming
ZIEcoahing neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik daar tussen zit. ZIEcoaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: formulierenplugin met databaseopslag, nieuwsbrievenplugin met databaseopslag, geanonimiseerde Google Analytics, mailprogramma.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ZIEcoaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Doeleinden

ZIEcoaching verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren jouw toestemming hiervoor heb verkregen.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZIEcoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rosalie@ziecoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. ZIEcoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacy verklaring

ZIEcoaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
 ZIEcoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via rosalie@ziecoaching.nl